Ultrazvuková kontrola UT

ultrazvuk, TOFD, phased array

Defektoskopy

sondy

Sondy

Mierky UT

UT mierky

.

      4/5/7- Kroková mierka

UT mierky
Kontaktne gély a oleje

Ultrazvukové kontaktne gély a oleje